Zapytaj eksperta

zapytaj-eksperta.jpg

Zmiany w systemie oświaty

1. Jakie zmiany w ustawie o systemie oświaty zaczną obowiązywać od roku szkolnego 2014/2015?
W roku szkolnym 2014/2015 zmienione przepisy „Ustawy o systemie oświaty" zaczną obowiązywać wyłącznie w klasach pierwszych szkół podstawowych:

  • uczniowie klas pierwszych w szkołach podstawowych mogą rozpocząć naukę z podręcznika MEN „Nasz elementarz” do edukacji wczesnoszkolnej. Podręcznik „Nasz elementarz” będzie zawierał treści z edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. W szkołach, które zdecydują się na wybór „Naszego elementarza”, wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymają ten podręcznik bezpłatnie ,
  • zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej za zgodą rady pedagogicznej może zdecydować się na wybór – zamiast „Naszego elementarza” – innych podręczników do edukacji wczesnoszkolnej dla klas pierwszych, z oferty dostępnej u wydawców edukacyjnych, ale pod warunkiem, że ich zakup zostanie sfinansowany przez jednostkę samorządu terytorialnego (gminę),
  • zakup podręczników, materiałów edukacyjnych zastępujących podręcznik oraz materiałów ćwiczeniowych do nauki języków obcych w klasach pierwszych zostanie sfinansowany z dotacji celowej; zostaną one zamówione przez szkoły i udostępnione uczniom bezpłatnie,
  • kwota dotacji na zakup podręczników do nauki języków obcych w klasach pierwszych lub innych materiałów edukacyjnych zastępujących podręcznik wynosi 25 zł na jednego ucznia, z czego 1% z podanej kwoty zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów obsługi przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy),
  • kwota dotacji na zakup materiałów ćwiczeniowych wynosi 50 zł na jednego ucznia, z czego 1% z podanej kwoty zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów obsługi przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy).
W przypadku dotacji przeznaczonej na zakup materiałów ćwiczeniowych (50 zł na jednego ucznia) należy zwrócić uwagę, że przepisy zmienionej ustawy o systemie oświaty nie precyzują jaka część podanej dotacji można przeznaczyć na zakup materiałów do edukacji wczesnoszkolnej, a jaką na zakup materiałów do nauki języków obcych. Decyzja o podziale kwoty dotacji należy już do dyrektora szkoły. Zwiń odpowiedź

Co się zmieni w podręcznikach i materiałach dodatkowych

1. Czym się różnią od siebie podręcznik, materiał edukacyjny zastępujący podręcznik i materiał ćwiczeniowy, o których mowa w ustawie?
Podręcznik musi uzyskać dopuszczone MEN do użytku szkolnego. Podręczniki wypożyczane są uczniom bezpłatnie na okres roku szkolnego. Materiały edukacyjny zastępujący podręcznik nie musi mieć dopuszczenia przez MEN, ale podobnie jak podręcznik wypożyczany jest uczniom bezpłatnie na okres roku szkolnego. Z raz zakupionych podręczników jak i z materiałów edukacyjnych powinny korzystać przynajmniej trzy kolejne roczniki uczniów. Natomiast materiał ćwiczeniowy przekazywany jest uczniom nieodpłatnie i na własność czyli bez obowiązku jego zwrotu po zakończeniu roku szkolnego. Materiał ćwiczeniowy również nie musi mieć dopuszczenia przez MEN. Zwiń odpowiedź
2. Co to znaczy, że podręczniki będą „wieloletnie”? Od kiedy zacznie obowiązywać wymóg „wieloletności” podręczników?
Od roku szkolnego 2015/2016 podręczniki dopuszczane do użytku szkolnego będą musiały zostać przygotowane przez wydawców w taki sposób, aby umożliwić ich wykorzystywanie przez kolejne roczniku uczniów przez okres co najmniej trzech lat. Oznacza to, że w podręcznikach nie będą mogły pojawiać się jakiekolwiek elementy służące do wypełniania ćwiczeń poleceń, zadań itp. W roku 2015/2015 wymóg „wieloletności” obejmie podręczniki dla klas pierwszych i czwartych szkół podstawowych, pierwszych gimnazjalnych oraz pierwszych ponadgimnazjalnych. W kolejnych latach proces ten obejmie kolejne klasy i zostanie zakończony w roku 2017. Zwiń odpowiedź
3. Czy podręczniki do nauki języków obcych w klasach pierwszych zakupione na rok szkolny 2014/2015 będą mogły zostać wykorzystane w kolejnym roku 2015/2016?
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty od roku szkolnego 2015/2016 do użytku szkolnego w klasach pierwszych szkoły podstawowej zostaną dopuszczone wyłącznie podręczniki spełniające wymóg „wieloletności”, czyli pozbawione wszelkich elementów służących do wypełniania ćwiczeń, zadań, poleceń itp. Oznacza to, że podręczniki zakupione rok wcześniej nie będą już mogły zostać powtórnie wykorzystane. Zwiń odpowiedź

Ceny i finansowanie zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych

1. Jaki będzie koszt zakupu podręczników do nauki języków obcych lub materiałów edukacyjnych zastępujących podręcznik w klasach pierwszych szkoły podstawowej od roku szkolnego 2014/2015? A co z materiałami ćwiczeniowymi?
Kwota dotacji na zakup omawianych podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauki języka obcego to 25 zł na jednego ucznia. Natomiast kwota dotacji na zakup materiałów ćwiczeniowych to 50 zł na jednego ucznia. W przypadku dotacji na zakup materiałów ćwiczeniowych należy jednak pamiętać, że przeznaczona jest ona zarówno na materiały do edukacji wczesnoszkolnej, jak i języka obcego. Podział dotacji należy zatem do decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej opinie zespołów nauczycieli, rady pedagogicznej i rady rodziców.Zwiń odpowiedź
2. Kto będzie finansował zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych? Co to jest dotacja celowa? Od kiedy i komu będzie udzielana?
Zakup podręczników będzie finansowany z dotacji celowej udzielanej z budżetu państwa. Obowiązek rozporządzania dotacją należy natomiast do jednostek samorządu terytorialnego, czyli do gmin. W pierwszej kolejności z dotacji celowej skorzystają uczniowie klas pierwszych w szkołach podstawowych, którzy już w roku szkolnym 2014/2015 otrzymają podręczniki do nauki języków obcych zakupione z dotacji celowej oraz materiały ćwiczeniowe przeznaczone do nauki języków obcych jak i do zajęć z edukacji wczesnoszkolnej. Zwiń odpowiedź
3. Jaka jest wysokość dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla klas pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015?
Wysokość dotacji jest następująca:

  • na zakup podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastępujących podręcznik: 25 złotych (z czego 1% zostanie przeznaczony na obsługę zadania przez jednostkę samorządu terytorialnego)
  • na zakup materiałów ćwiczeniowych: 50 zł (z czego 1% zostanie przeznaczony na obsługę zadania przez jednostkę samorządu terytorialnego).
Należy pamiętać o tym, że dotacja na zakup podręczników w klasach pierwszych szkoły podstawowej dotyczyć będzie w praktyce wyłącznie języka obcego. W przypadku edukacji wczesnoszkolnej uczniowie klas pierwszych będą bowiem korzystać z darmowego podręcznika MEN „Nasz elementarz” lub innych podręczników z oferty wydawców edukacyjnych, pod warunkiem, że ich zakup zostanie sfinansowany przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku dotacji przeznaczonej na zakup materiałów ćwiczeniowych (50 zł na jednego ucznia) należy zwrócić uwagę, że przepisy zmienionej ustawy o systemie oświaty nie precyzują jaka część podanej dotacji można przeznaczyć na zakup materiałów do edukacji wczesnoszkolnej, a jaką na zakup materiałów do nauki języków obcych. Decyzja o podziale kwoty dotacji należy już do dyrektora szkoły. Zwiń odpowiedź

Proces wyboru podręczników i materiałów ćwiczeniowych

1. Kto w szkołach będzie decydować o wyborze podręczników do nauki języków obcych i przedmiotów ogólnokształcących?
O wyborze podręcznika decyduje rada pedagogiczna po uzyskaniu rekomendacji zespołów nauczycieli danego przedmiotu i korzystając z opinii rady rodziców. W przypadku braku porozumienia co do wyboru podręcznika do jakiegoś przedmiotu ostateczna decyzja należy do dyrektora szkoły.Zwiń odpowiedź
2. Czy gmina będzie brać udział w decyzji o wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych?
Nie. Gmina ani żadna inna jednostka prowadząca szkołę nie bierze udziału w merytorycznym wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych materiałów ćwiczeniowych, a jedynie rozporządza kwotą dotacji przyznaje z budżetu państwa.Zwiń odpowiedź
3. Kto zamawia podręczniki zakupione w ramach dotacji? Kto je dostarczy do szkoły?
Zarówno złożenie wniosku o dotację jak i składanie zamówień na podręczniki należą do obowiązków dyrektora szkoły. Wniosek o przyznanie dotacji dyrektor szkoły składa do właściwej jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Natomiast zamówienia na podręczniki zakupione w ramach przyznanej dotacji dyrektor szkoły może składać bezpośrednio u wydawców podręczników, które zostały wybrane w danej szkole. Po złożeniu takiego zamówienia wszystkie podręczniki zostaną dostarczone przez wydawnictwa bezpłatnie, w ramach przyznaje dotacji.Zwiń odpowiedź
4. W jaki sposób szkoła udostępnia uczniom podręczniki w trakcie roku szkolnego?
Szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom stały i nieodpłatny dostęp do podręczników np. wypożyczając je z biblioteki szkolnej. Szczegółowe warunki korzystania z podręczników przez uczniów określa dyrektor szkoły. W przypadku podręczników do nauki języków obcych praktycznym rozwiązaniem może być ich wypożyczanie uczniom również do domu. Materiały ćwiczeniowe do poszczególnych przedmiotów uczniowie dostają natomiast bezpłatnie i na własność, bez obowiązku ich zwrotu po zakończeniu roku szkolnego.Zwiń odpowiedź

Oferta PWN w kontekście reformy

1. Czy podręczniki do nauki języków obcych w klasach pierwszych dostępne w aktualnej ofercie Wydawnictwa Szkolnego PWN mogą być wykorzystywane w roku szkolnym 2014/2015?
Zgodnie z przepisami zmienionej ustawy oświatowej podręczniki do nauki języków obcych dla klas pierwszych* znajdujące się w aktualnej ofercie Wydawnictwa Szkolnego PWN mogą być wykorzystywane bez żadnych przeszkód przez cały rok szkolny 2014/2015. Wymóg zmian w podręcznikach do języków obcych dla klas pierwszych, zapewniających możliwość ich wieloletniego użytkowania, zacznie obowiązywać dopiero od roku szkolnego 2015/2016.

* uwaga: dotyczy podręczników ABC Deutsch 1, Ich und du 1, Hello 1, Hello Starter oraz New Bingo! Plus 1

Zwiń odpowiedź
2. Czy w roku szkolnym 2015/2016 podręczniki do nauki języków obcych z oferty PWN będą dalej dostępne?
Tak. Wszystkie podręczniki do nauki języków obcych z oferty PWN będą dalej dostępne i zostaną zmienione w taki sposób, aby zgodnie z przepisami „Ustawy o systemie oświaty” spełniały wymóg „wieloletności” przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o jakość i użyteczność dydaktyczną. Na rok szkolny 2015/2016 zostaną dostosowane podręczniki dla klas pierwszych i drugich, zaś w 2016 r. zostaną zmienione zgodnie z ustawą podręczniki dla klas trzecich szkół podstawowych.Zwiń odpowiedź

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz do eksperta

 buttons.png 

wczytaj więcej wczytuje więcej