Matura z języka obcego - poziom podstawowy

Opis formuły pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

W poniższej tabeli podano części, z których składa arkusz dla poziomu podstawowego, wraz z punktami, które za daną część można otrzymać. Wymagania egzaminu na poziomie podstawowym oscylują wokół poziomu B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Część egzaminu Liczba zadań Liczba punktów za daną część % punktów za daną część Łączna liczba punktów za egzamin
rozumienie ze słuchu 3-4 15 pkt 30% 50 pkt
rozumienie tekstów pisanych 3-4 15 pkt 30%
znajomość środków językowych 2-3 10 pkt 20%
tworzenie wypowiedzi pisemnej 1 10 pkt 20%
Czas pracy: 120 minut

Rozumienie ze słuchu
 

 • Opis

W tej części sprawdza się, czy uczeń rozumie proste i typowe wypowiedzi ustne, które są artykułowane wyraźnie i w standardowej odmianie języka. Zdający powinien umieć określić kontekst wypowiedzi lub jej główną myśl bądź też intencje nadawcy lub autora tekstu. Powinien również umieć znaleźć w tekście konkretne informacje.

 • Zadania sprawdzające

Typy zadań, z którymi uczeń spotka się w tej części egzaminu, mogą być następujące:

- wybór wielokrotny
- na dobieranie
- prawda / fałsz.

Należy zaznaczyć, że zadania mogą być oparte nie tylko na jednym tekście, lecz także na kilku, które mogą, ale nie muszą, być połączone wspólnym tematem.

 • Ocena/punktacja

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, za błędną – 0 punktów.

   Rozumienie tekstów czytanych
 

 • Opis

Ta część sprawdza, w jaki sposób uczeń radzi sobie z prostymi tekstami pisemnymi. Zdający powinien umieć określić główną myśl tekstu, kontekst wypowiedzi lub wyszukać w tekście określone informacje.

 • Zadania sprawdzające

Typy zadań, z którymi uczeń spotka się w tej części egzaminu, mogą być następujące:

- wybór wielokrotny
- na dobieranie
- prawda / fałsz.

Podobnie jak w przypadku rozumienia ze słuchu, zadania mogą być oparte na jednym lub kilku tekstach, powiązanych – lub nie – tematem przewodnim.

 • Ocena/punktacja

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, za błędną – 0 punktów.

   Znajomość środków językowych i rozpoznawanie funkcji językowych
 

 • Opis

Ta część egzaminu sprawdza, czy uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych obejmując słownictwo, gramatykę oraz ortografię*.

 • Zadania sprawdzające

Typy zadań, z którymi uczeń spotka się w tej części egzaminu mogą mieć różną formę. Zadania mogą być następujące:

- zdania z luką, którą trzeba uzupełnić jedną z podanych odpowiedzi
- zastąpienie danego wyrażenia synonimem
- przetłumaczenie fragmentu zdania z języka polskiego na francuski.

 • Ocena/punktacja

Podobnie jak w przypadku części egzaminu opisanych powyżej, za odpowiedź uczeń może otrzymać 1 punkt (od- powiedź poprawna) lub 0 punktów (odpowiedź błędna).

   Tworzenie wypowiedzi pisemnej
 

 • Opis

Ta część polega na napisaniu krótkiej formy użytkowej (listu prywatnego, e-maila, wpisu na forum lub blogu interne- towym). W poleceniu znajdują się cztery punkty, do których zdający powinien się odnieść i które powinien rozwinąć. Polecenie może sprawdzać następujące elementy:

- opis ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk i czynności
- relacjonowanie wydarzeń z przeszłości
- wyrażanie i uzasadnianie opinii, poglądów i uczuć
- przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów
- proponowanie.

 • Ocena

Od ucznia wymaga się umiejętności pełnego przekazu informacji (4 punkty), spójności i logiki wypowiedzi (2 punkty), bogatego słownictwa i struktur gramatycznych (2 punkty) oraz poprawności językowej (2 punkty).

W ocenie treści bierze się pod uwagę, do ilu elementów podanych w poleceniu odniósł się zdający oraz ile z tych ele-mentów rozwinął, czyli na ile uszczegółowił swoją wypowiedź. Punkty za treść przyznaje się zgodnie z poniższą tabelą*:

Do ilu elementów zdający się odniósł Ile elementów rozwinął?
  4 3 2 1 0
4 4 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 2 pkt
3   3 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt
2     2 pkt 1 pkt 1 pkt
1       1 pkt 0 pkt
0         0 pkt


W kategorii spójność i logika ocenia się, na ile tekst ucznia tworzy jednolitą całość dzięki zastosowanym spójnikom, podziałowi na akapity, etc. Punkty przyznawane są w następujący sposób:

2 pkt

wypowiedź jest w całości lub w znacznej większości spójna i logiczna zarówno na poziomie poszczególnych zdań, jak i całego tekstu

1 pkt

wypowiedź zawiera usterki w spójności / logice na poziomie poszczególnych zdań oraz / lub całego tekstu

0 pkt

wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna / nielogiczna, zbudowana z fragmentów trudnych do powiązania w całość


Zakres środków językowych to inaczej bogactwo środków użytych w tekście. Punktacja w tej kategorii wygląda następująco:

2 pkt

zadowalający zakres środków językowych; oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań [czyli w jakim stopniu zostało wykorzystane słownictwo charakterystyczne dla danego tematu]

1 pkt

ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są głównie środki językowe o dużym stopniu pospolitości

0 pkt

bardzo ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są wyłącznie najprostsze środki językowe


W ocenie poprawności językowej bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne oraz to, w jaki sposób wpływają one na przekaz informacji. Punktacja wygląda następująco:

2 pkt

 • brak błędów
 • nieliczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie zakłócające komunikację

1 pkt

 • liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasem zakłócające komunikację
 • bardzo liczne błędy niezakłócające komunikacji

0 pkt

 • liczne błędy, często zakłócające komunikację
 • bardzo liczne błędy, czasami lub często zakłócające komunikację