Pewny start. O dorosłości

Pewny start. O dorosłości

Seria „Pewny start. O dorosłości” to kompleksowy, specjalistyczny zestaw różnorodnych materiałów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, przygotowujący do jak najlepszego funkcjonowania po ukończeniu szkoły przysposabiającej do pracy.


W ramach serii „O dorosłości” ukazały się:

 • karty pracy
 • instrukcje zachowań
 • karty informacyjne o instytucjach
 • karty informacyjne o miejscach pracy
 • czytanki
 • historyjki
 • książka kucharska
 • filmy sytuacyjne
 • materiały interaktywne

które zapewniają ciekawą i różnorodną pracę z uczniem przez cały rok szkolny.


Zagadnienia omawiane w materiałach:

 • prawa i obowiązki
 • współpraca z innymi
 • savoir-vivre
 • poznawanie mocnych i słabych stron
 • przygotowanie do rozmowy o pracę
 • dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pracę
 • trening mieszkaniowy. 


Seria „O dorosłości” pozwoli osiągnąć cele zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, tj.:

 • osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów
 • kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy w aspekcie motywacji, kompetencji i wykonania
 • przygotowanie do wykonywania indywidualnie i zespołowo różnych prac mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia
 • kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, w tym korzystania z różnych źródeł informacji
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, pełnienia ról społecznych oraz przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego
 • rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań.


Materiały z serii „O dorosłości” przeznaczone są dla:

 • uczniów szkół przysposabiających do pracy
 • uczniów niższych poziomów edukacji, którzy mają gotowość i potrzebę poznawania treści nauczania związanych z dorosłością
 • uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy.

kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP
kształcenie specjalne, specjalne potrzeby edukacyjne,
   
Prezentacja
Spis treści
E-SKLEP